28.03.2022 - USMERNENIE č. 2 pre žiadateľa k vyzvaniu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

Cieľom zmeny č. 2 k vyzvaniu na podporu vytvorenia predpokladov pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov implementáciou princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách je predĺženie maximálnej dĺžky realizácie aktivít projektu a s tým súvisiace zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na vyzvanie. Zmena výrazne prispeje k zmierneniu dopadu pandémie COVID-19 v školách.

Usmernením č. 2 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti vyzvania a mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky