2.4.2020 - Informácia pre žiadateľov k termínom uzávierky hodnotiacich kôl výzvy "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pre prioritnú os 1 Vzdelávanie, si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že nateraz neplánuje vyhlásiť ďalší termín uzávierky hodnotiaceho kola tejto výzvy.

 

O prípadnom vyhlásení ďalšieho termínu uzávierky hodnotiaceho kola výzvy bude rezort školstva včas informovať na svojom webovom sídle.

Skočiť na začiatok stránky