Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže v súlade s bodom B.1 uznesenia vlády SR č. 192/2014 sa podieľa na zabezpečovaní a napĺňaní cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020 prostredníctvom konkrétnych opatrení a účelových projektov a tiež každoročne spolupracuje pri vypracúvaní informatívnej správy o stave plnenia cieľov stratégie pre ministra školstva, vedy, výskumu a športu. V bode C.1. uvedeného uznesenia vláda SR odporúča spolupracujúcim subjektom podieľať sa na plnení stratégie prostredníctvom konkrétnych opatrení a účelových projektov. 

V tejto oblasti je medzirezortná pracovná skupina vhodnou platformou, ktorej úlohou je podpora pri vzniku projektov pre mládež, ktoré si vyžadujú úzku spoluprácu viacerých sektorov. Jej úlohou je tiež posudzovať a pripomienkovať tie opatrenia na realizáciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži, ktoré vyžadujú koordináciu čiastkových činností viacerých subjektov, posudzovať prijaté návrhy a predkladať vlastné návrhy opatrení a navrhovať priority v jednotlivých oblastiach štátnej politiky. Mala by tiež poskytovať priestor na výmenu informácií o plnení opatrení pri napĺňaní štátnej politiky vo vzťahu k mládeži v jednotlivých oblastiach a vzájomnú spoluprácu.

Dokumenty:
Organizačný a rokovací poriadok Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže v znení dodatku
Zoznam členov Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže platný k 17.01.2020

Zasadnutia Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti práce s mládežou:
I. Zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže, 16. septembra 2014
Skočiť na začiatok stránky