Navigácia

Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže (ďalej len pracovná skupina) v súlade s bodom B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 754/2021 sa podieľa na zabezpečovaní napĺňania cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021  2028 (ďalej len „stratégia“) prostredníctvom konkrétnych opatrení a účelových projektov. Pracovná skupina informuje ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže o stave plnenie jednotlivých miľníkov stratégie.

V tejto oblasti je medzirezortná pracovná skupina vhodnou platformou, ktorej úlohou je podpora pri vzniku projektov pre mládež, ktoré si vyžadujú úzku spoluprácu viacerých sektorov. Jej úlohou je tiež posudzovať a pripomienkovať tie opatrenia na realizáciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži, ktoré vyžadujú koordináciu čiastkových činností viacerých subjektov, posudzovať prijaté návrhy a predkladať vlastné návrhy opatrení a navrhovať priority v jednotlivých oblastiach štátnej politiky. Mala by tiež poskytovať priestor na výmenu informácií o plnení opatrení pri napĺňaní štátnej politiky vo vzťahu k mládeži v jednotlivých oblastiach a vzájomnú spoluprácu.


Dokumenty:
Príkaz ministra č. 39/2023, ktorým sa zriaďuje Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Štatút Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Príkaz ministra č. 3_2024, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz ministra č. 39_2023, ktorým sa zriaďuje Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Konsolidované znenie Štatútu Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Zoznam členov pracovnej skupiny

Skočiť na začiatok stránky