Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

23.05.2011 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2011-1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít".

Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2011-1

Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Dátum uzávierky písomného vyzvania: 21. júl 2011

Riadiaci orgán resp. Metodicko-pedagogické centrum do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku