22.06.2017 Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01


Na základe výnimky zo systému riadenia európskych a štrukturálnych investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 je MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OPĽZ oprávnený v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu celoživotného vzdelávania s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! a kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 vydať rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP do 85 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy, t. j. od uzávierky 1. hodnotiaceho kola dňa 20.3.2017.
Skočiť na začiatok stránky