Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

22.02.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-1

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“.

Kód priameho zadania:  OPV/K/RKZ/NP/2008-1
Oprávnený žiadateľ: Štátny pedagogický ústav

Dátum uzávierky priameho zadania je 22. apríla 2008.

Riadiaci orgán resp. ŠPÚ do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku