Ministerstvo školstva pristúpi k predĺženiu dátumu uzávierky 2. hodnotiacieho kola vo výzve Vysoká škola pre prax

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie z dôvodu zosúladenia a spresnenia podmienok poskytnutia príspevku s platnou legislatívnou úpravou pristúpi k predĺženiu dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - Vysoká škola pre prax OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02.
 
O presnom dátume uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom vydaného usmernenia k tejto výzve.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku