Regionálne školstvo

 • Prihlasovanie účastníkov na predmetové olympiády zverejnené na portáli IUVENTA
 • Akreditovanie programu doplňujúceho pedagogického štúdia – študent
 • Akreditovanie programu doplňujúceho pedagogického štúdia – učiteľ
 • Akreditovanie programu kontinuálneho vzdelávania druh – aktualizačné vzdelávanie
 • Akreditovanie programu kontinuálneho vzdelávania druh – funkčné inovačné, funkčné aktualizačné vzdelávanie
 • Akreditovanie programu kontinuálneho vzdelávania druh – funkčné vzdelávanie
 • Akreditovanie programu kontinuálneho vzdelávania druh – inovačné vzdelávanie
 • Akreditovanie programu kontinuálneho vzdelávania druh – prípravné atestačné vzdelávanie
 • Akreditovanie programu kontinuálneho vzdelávania druh – špecializačné vzdelávanie
 • Vyraďovanie školy/školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení SR, ak je zriaďovateľ typu štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba, fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať
 • Zaraďovanie súkromnej základnej školy do siete škôl a školských zariadení SR, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať
 • Zaraďovanie súkromnej strednej školy do siete škôl a školských zariadení SR, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať
 • Zaraďovanie súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení SR, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať
 • Zaraďovanie cirkevnej/súkromnej základnej školy do siete škôl a školských zariadení SR, ak je zriaďovateľom štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba, fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať
 • Zaraďovanie cirkevnej/súkromnej strednej školy do siete škôl a školských zariadení SR, ak je zriaďovateľom štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba, fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať
 • Zaraďovanie cirkevnej/súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení SR, ak je zriaďovateľom štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba, fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať
 • Vyraďovanie školy/školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení SR, ak je predkladateľ žiadosti zriaďovateľ typu fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať
 • Sprístupňovanie záveru posudku školskej spôsobilosti dieťaťa
 • Sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu
 • Publikovanie digitálneho edukačného obsahu na portáli Planéta vedomostí
 • Riešenie domácich úloh a testov na portáli Planéta vedomostí žiakmi
 • Elektronické testovanie žiakov
 • Podávanie návrhu o doplnenie knižničného fondu Slovenskej pedagogickej knižnice
 • Podávanie žiadosti o poskytnutie informácií pre používateľov a návštevníkov KomposyTu
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku