Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 s názvom „V základnej škole úspešnejší“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov, že z dôvodu zmeny mesačného normatívu na osobné náklady na asistenta učiteľa na národnej úrovni, plánuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 s názvom „V základnej škole úspešnejší“ zameranú na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania ku dňu 31. augustu 2018 uzavrieť.
 
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že príjem žiadostí o poskytnutie NFP bol ukončený termínom uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy, t. j. 11. januára 2018. 
 
Zároveň informujeme žiadateľov, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje v auguste 2018 vyhlásiť na zostatok disponibilnej alokácie novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP „V základnej škole úspešnejší II“ s rovnakým zameraním a znížením administratívnej záťaže zo strany žiadateľov.
Výzva „V základnej škole úspešnejší II“ bude vyhlásená zverejnením na webovom sídle www.minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku