Navigácia

Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia

     V roku 2017 ponúkli verejné inštitúcie v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 33 pracovných pozícií a na Slovensko sa vrátilo 5 špičkových, vysoko kvalitných odborníkov. Z uvedeného počtu pracovných pozícií je však stále otvorená možnosť prijatia ďalších 13 odborníkov.
   
  Informácie o stave implementácie podpornej schémy predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na dnešné rokovanie vlády SR. V informatívnom materiáli hodnotilo druhý ucelený rok, v ktorom mali verejné inštitúcie a občania Slovenskej republiky možnosť podporu využiť.
     Schému je potrebné vnímať ako iniciatívnu a stále otvorenú ponuku pre návrat mladých odborníkov a expertov na Slovensko. Svoje uplatnenie môžu nájsť v rámci navrhnutých pozícií z verejného sektora, pričom pracovné pozície majú dlhodobý charakter. Ide o občanov SR, ktorí vyštudovali prestížnu zahraničnú univerzitu alebo dlhodobo pracujú na vedúcej pozícii v cudzine. V rámci ďalších cyklov výziev očakávame prirodzený nárast počtu prijatých odborníkov.
     Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia bola po prvýkrát vyhlásená na obdobie rokov 2015 - 2018 a podmienky jej fungovania boli stanovené v príslušnom uznesení vlády č. 368/2015, ktorým bola schéma schválená. Počet predložených pozícií do schémy, ako aj proces prijímania uchádzačov na schválené pozície je výlučne v kompetencii jednotlivých orgánov a inštitúcií verejného sektora.
     Ministerstvo školstva má záujem o ďalšie fungovanie podpornej schémy, pričom obsahovať by mala nové, jasnejšie nastavenia, ktorými sa odbúra prípadná administratívna záťaž. Snahou bude tiež zjednodušiť spôsob uchádzania sa o pozície Slovákmi pôsobiacimi v zahraničí, čo prispeje k celkovému zefektívneniu schémy. Mohlo by ísť predovšetkým o úpravu podmienok, ktoré musia spĺňať uchádzači o podporu v rámci schémy (napr. o odstránenie podmienky, že uchádzač nesmel mať žiaden pracovnoprávny vzťah v SR počas troch rokov pred podaním žiadosti o podporu zo schémy), ako aj niektorých ďalších procesov.
 
     Ministerstvo školstva v spolupráci s rezortom financií vyčlenilo na podpornú schému pre návrat odborníkov zo zahraničia ročne jeden milión eur do roku 2018. Štát takto motivuje absolventov vysokých škôl v zahraničí či expertov, ktorí pôsobia v cudzine, aby sa vrátili späť na Slovensko. Absolventi prestížnych zahraničných škôl, ktorí majú menej ako 40 rokov a v posledných troch rokoch u nás nepracovali, sú motivovaní sumou 10 000 eur. Slováci, ktorí pracujú na vedúcej alebo inej významnej pozícii v zahraničí viac ako 10 rokov, môžu dostať až 50 000 eur. Peniaze im majú poslúžiť napríklad na náklady spojené s presťahovaním či na kompenzáciu nefinančných strát ako prerušenie sociálnych väzieb v prípade presťahovania sa na Slovensko. V rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia sa zatiaľ vrátilo 13 jednotlivcov, z toho 6 mladých odborníkov a 7 expertov, čo predstavuje veľký prínos pre Slovensko, keďže ide o vysokokvalifikovaných špičkových odborníkov.
 
Ilustračné foto

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky