19.5.2021 - Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom "Vysoká škola pre prax"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) ako SO pre PO1 Vzdelávanie OP ĽZ ruší v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom "Vysoká škola pre prax" zameranú na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe prostredníctvom podpory tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov.

Výzva bola vyhlásená dňa 27. decembra 2018, povinnou aktivitou výzvy bola: tvorba profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov. V rámci podmienok poskytnutia príspevku vo výzve bolo stanovené, že prijímateľ bude povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť žiadosť o akreditáciu profesijne orientovaného bakalárskeho študijného programu a nepredloženie bude mať za následok krátenie výdavkov súvisiacich s aktivitou zameranou na tvorbu študijného programu. Zároveň v zmysle hodnotiacich kritérií, ktoré boli súčasťou výzvy, bolo zadefinované, že v rámci projektov musia byť v zmysle stanovených podmienok vytvorené a predložené na akreditáciu minimálne dva profesijne orientované bakalárske študijné́ programy.

Zdôvodnenie zrušenia výzvy:

K dnešnému dňu nebolo možné zo strany ministerstva ako vyhlasovateľa výzvy ukončiť proces konania o predložených žiadostiach o NFP zo žiadneho hodnotiaceho kola, a to najmä z nasledovných dôvodov:

  • podmienky akreditácie študijných programov sa v priebehu vyhlásenej výzvy menila. V čase uzávierky prvého kola výzvy 08.02.2019 boli platné Kritériá akreditácie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov vysokoškolského vzdelávania vydané Akreditačnou komisiou a podpísané ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR 13. 2. 2018, podľa ktorých však mohli VŠ predkladať žiadosti o akreditáciu len do 15. 6. 2019 v zmysle § 37 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“). S takýmto harmonogramom v rámci výzvy nebola predložená ani jedna ŽoNFP. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“)vydala nové akreditačné štandardy, ktoré nadobudli účinnosť 1. 9. 2020. V rámci štandardov pre študijný program sú stanovené špecifické požiadavky na profesijne orientované bakalárske študijné programy. Podľa § 30 ods. 1 zákona zákona o zabezpečovaní kvality si vysoká škola môže požiadať o akreditáciu nového študijného programu v študijnom odbore a stupni, v ktorom doposiaľ nemá oprávnenie na uskutočňovanie študijných programov. Možnosť akreditácie nových študijných programov v študijných odboroch a stupňoch, v ktorých už vysoká škola uskutočňuje študijný program bola podľa § 36 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality časovo obmedzená do 31. 12. 2020, novelou zákona o zabezpečovaní kvality (účinnou od 23. 12. 2020) bola táto lehota predĺžená do 31. 3. 2021. V praxi to znamená, že ak dnes vysoká škola uskutočňuje bakalársky študijný program napríklad v študijnom odbore ošetrovateľstvo, nemôže od 1. 4. 2021 žiadať o udelenie akreditácie na nový bakalársky študijný program v tomto študijnom odbore, ale iba v novom študijnom odbore, v ktorom zatiaľ neuskutočňuje študijné programy. Vysoké školy získajú oprávnenie vytvárať nové študijné programy v študijných odboroch a stupňoch, v ktorých už uskutočňujú študijné programy, po kladom posúdení ich vnútorného systému. Podľa § 37 ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality sú vysoké školy povinné zosúladiť svoje procesy s akreditačnými štandardmi do 24 mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti (teda do 31. 8. 2022) a následne sú podľa tohto ustanovenia povinné požiadať agentúru o posúdenie svojho vnútorného systému do 31. 12. 2022.

     

  • databáza odborných hodnotiteľov MŠVVaŠ SR pre špecifický cieľ 1.3.1 neobsahuje dostatočný počet vecne príslušných odborníkov vo vzťahu k aktivitám popísaným v konkrétnych ŽoNFP, aby mohlo byť hodnotenie predložených žiadostí o NFP v rámci tejto výzvy zrealizované. Vecná príslušnosť k ŽoNFP je kľúčová v nadväznosti na predchádzajúce zistenia identifikované v jednotlivých operačných programoch (napr. aby študijný program v oblasti medicíny nehodnotil stavebný inžinier). Nedostatok odborných hodnotiteľov ovplyvňuje aj fakt, že z hľadiska konfliktu záujmov musia byť z procesu odborného hodnotenia vylúčení zástupcovia tých VŠ, ktorí predložili v rámci daného kola ŽoNFP.

MŠVVaŠ SR za účelom doplnenia databázy odborných hodnotiteľov vykonalo viaceré proaktívne opatrenia napr. formou oslovovania partnerov (vrátane zamestnávateľov) so žiadosťou o distribúciu informácií o možnosti prihlásenia sa v rámci spomenutej výzvy na výber odborných hodnotiteľov
a zaradenia do databázy, rovnako boli oslovené aj české vysoké školy, či upravený systém hodnotenia na dištančnú formu. Napriek týmto krokom však databáza neobsahuje dostatok vecných odborníkov pre spustenie transparentného procesu odborného hodnotenia.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a ich kombináciu, vrátane uplynutia dlhšieho časového obdobia
od termínu uzávierky jednotlivých hodnotiacich kôl a predloženia ŽoNFP zo strany žiadateľov, oslovilo MŠVVaŠ SR listom všetkých zapojených žiadateľov so žiadosťou o informácie k aktuálnosti predložených ŽoNFP.

V stanovenom termíne do 15.10.2020 žiadatelia za približne polovicu predložených ŽoNFP deklarujú, že ich ŽoNFP nie sú aktuálne (tzn. deklarujú, že aktuálne nie sú, alebo sú aktuálne vo vzťahu k legislatívnym podmienkam platným v čase vyhlásenia výzvy, ktoré však nie sú aktuálne v súčasnosti, prípadne žiadajú zmenu výzvy a pod.).

S cieľom zachovania transparentnosti konania o predložených ŽoNFP, ako aj za účelom zabezpečenia rovného prístupu a nediskriminačného konania o ŽoNFP, MŠVVaŠ SR výzvu ruší.

Zároveň s partnermi – VŠ zrealizovalo MŠVVaŠ SR dva okrúhle stoly k príprave výzvy zameranej na podporu tvorby vnútorného systému zabezpečovania kvality, ktorého schválením je do budúcnosti podmieňované aj prideľovanie akreditácií VŠ študijným programom.

O termíne jej vyhlásenia bude MŠVVaŠ SR informovať na svojom webovom sídle www.minedu.sk.

Zrušenie výzvy je účinné odo dňa zverejnenia tzn. 19.5.2021 na webovom sídle MŠVVaŠ SR.

Skočiť na začiatok stránky