INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve s názvom "V základnej škole úspešnejší". 

V rámci informačných seminárov získajú účastníci informácie o procese predkladania žiadostí o platbu, vypĺňaní štvrťročného výkazu o práci v školstve a monitorovaní projektu.
 
 
Termíny a miesta konania informačných seminárov:

5. 12. 2017 v Žiline – prihlasovanie na seminár
 - UKONČENÉ
6. 12. 2017 v Košiciach – prihlasovanie na seminár - UKONČENÉ
8. 12. 2017 v Trnave – prihlasovanie na seminár - UKONČENÉ


DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA
Ďalšie informačné semináre
pre úspešných žiadateľov z 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve "V základnej škole úspešnejší" sa uskutočnia v priebehu januára 2018.
Informácie o ich konaní budú včas zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku