19. 10. 2017 - INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZVY NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje, informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom PO1/2016/DOP/1.4.1-01 pod názvom NedisKVALIFIKUJ SA!, zameranú na podporu celoživotného vzdelávania, plánuje k 20. novembru 2017 predmetnú výzvu uzavrieť.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že príjem žiadostí o poskytnutie NFP bol ukončený termínom uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy, t.j. 11. september 2017.  
 
Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku