Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Dňa 22.06.2017 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznam, že na základe výnimky zo systému riadenia európskych a štrukturálnych investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 je MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OPĽZ oprávnený v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu celoživotného vzdelávania s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! a kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 vydať rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP do 85 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy, t. j. od uzávierky 1. hodnotiaceho kola dňa 20.3.2017.

Oznam môžete nájsť tu.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku