18. 05. 2018 - USMERNENIE č. 7 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 (ďalej len „výzva“) Usmernením č. 7.
 
Cieľom zmeny je zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:
 
Pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu:
22 000 000 EUR
 
Nová indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu:
26 000 000 EUR

 
Usmernením č. 6 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku v súlade s § 6 zákona o príspevku z EŠIF.
 
Touto cestou si dovoľujeme informovať žiadateľov, že ďalšie hodnotiace kolo nebude vyhlásené.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky