06. 04. 2017 - STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "NedisKVALIFIKUJ SA" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1

graf

Dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Aktuálne disponibilná (zostávajúca) indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu bude aktualizovaná na webovom sídle 
http://www.minedu.sk/operacnyprogram-ludske-zdroje/  na základe schvaľovania žiadostí o NFP. V nadväznosti na uvedené si dovoľujeme poukázať na pretrvávajúcu možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie NFP aj v ďalšom hodnotiacom kole tejto otvorenej výzvy. Uzávierka druhého hodnotiaceho kola výzvy je v súlade s Usmernením č. 3 k výzve stanovená na 9. mája 2017.
Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku