Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a francúzskych organizácií

03.04.2017
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pravidelne vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Výzva sa vyhlasuje na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci podpísanej 21. 03. 1995 v Paríži.
     Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
- príprava spoločných medzinárodných projektov,
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov,
- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí,
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
- zbieranie výskumných materiálov,
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

     Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike na roky 2018 – 2019. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 3. apríla 2017 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 15. 6. 2017.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku