Rada Európy

Rada Európy (po angl. Council of Europe, skratka COE) je medzinárodná (medzivládna) organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie, prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva európskych krajín, hľadanie riešenia problémov typu xenofóbia, menšiny, ochrana životného prostredia a podobne, a pomáhanie východoeurópskym krajinám pri ich modernizačných a demokratizačných reformách.
 
Rada Európy je najstaršia medzinárodná politická organizácia Európy (založená 5. mája     1949 Londýnskou zmluvou)
 
Sídlo: Palác Európy, Štrasburg, Francúzsko
Pracovný jazyk:anglický jazyk, francúzsky jazyk
 
Základná informácia o Rade Európy
www.radaeuropy.sk
www.coe.int
www.mzv.sk

Agenda Rady Európy spadajúca aj do kompetencie rezortu školstva, vedy, výskumu a športu SR
 
http://www.coe.int/en/web/portal/human-rights 
http://www.coe.int/en/web/portal/democracy
http://www.coe.int/t/dg4/education/default_EN.asp
 
Účasť zástupcov rezortu školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výboroch/pracovných skupinách Rady Európy
 
Pracovná skupina/výbor
Riadiaci výbor pre mládež
Programový výbor Európskej nadácie pre mládež
Riadiaci výbor pre vzdelávaciu politiku a prax (CDPPE)
T-RV - Stály výbor k Európskemu dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, najmä na futbalových zápasoch
Rada Európy divízia dohovorov v športe, Riaditeľstvo mládeže a športu - monitorovacia skupina dohovoru proti dopingu RE /TDO/
Rada Európy divízia dohovorov v športe, Riaditeľstvo mládeže a športu – ad hoc európsky výbor pre svetovú antidopingovú agentúru/ CAHAMA/
EPAS Betting Regulators

Princípy Rady Európy - pluralitná demokracia, ľudské práva a právny štát
Pôsobnosť -pôsobí vo všetkých oblastiach s výnimkou vojenskej obrany
  
 
Členské štáty:
47 členských štátov: Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, BJR Macedónsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia.
 
Podmienky členstva v Rade Európy:
Záväzok dodržiavať princípy právneho štátu, demokracie a rešpektovať základné ľudské práva a slobody. Členský štát musí byť zmluvnou stranou štatútu Rady Európy a musí tiež prijať a uplatňovať Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
 
Orgány Rady Európy (RE):
  • Európsky súd pre ľudské práva
  • Výbor ministrov (zložený z ministrov zahraničných vecí členských krajín)
  • Parlamentné zhromaždenie
  • Kongres miestnych a regionálnych samospráv
  • Sekretariát generálneho tajomníka
Štruktúra
Výbor ministrov, rozhodovací orgán, pozostávajúci z ministrov zahraničných vecí 47 členských štátov alebo ich stálych diplomatických zástupcov;
Parlamentné zhromaždenie, poradný orgán, združujúci 318 členov (a 318 zástupcov) zo 47 národných parlamentov a delegácií z nečlenských štátov;
Kongres miestnych a regionálnych samospráv Európy, má dve komory, pre miestnu a pre regionálnu samosprávu;
Európsky súd pre ľudské právaso sídlom v Štrasburgu pravidelne zasadá a zaoberá sa celou procedúrou sťažností od rozhodnutia o ich prijateľnosti až po rozsudok. Parlamentné zhromaždenie volí sudcov Súdu na deväťročné obdobie.
Komisár pre ľudské právazodpovedá za podporu vzdelávania, budovanie povedomia a presadzovanie rešpektovania ľudských práv v členských štátoch a za úplný a skutočný súlad s dokumentmi Rady Európy, ako sú dohovory, odporúčania a rezolúcie prijaté Výborom ministrov.
Generálny tajomník je zvolený na funkčné obdobie piatich rokov. Riadi a koordinuje činnosť organizácie.
2000-členný sekretariát Rady Európyje rozdelený na špecializované riaditeľstvá pre:
 
- politické záležitosti
- právne záležitosti a ľudské práva
- sociálnu súdržnosť
- vzdelávanie, kultúru a kultúrne dedičstvo, mládež a šport
- správu a logistiku.
 
Medzi najdôležitejšie dohovory možno zaradiť:
 
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950)
Európsky kultúrny dohovor (1954)
Európska sociálna charta (1961)
Európsky zákonník sociálneho zabezpečenia (1964)
Európsky dohovor o sociálnom zabezpečení (1972)
Európska charta miestnej samosprávy (1985)
Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo
trestania (1987)
Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov (1992)
Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín (1995)
Európsky dohovor o občianstve (1997)
Dohovor Rady Európy o zabránení terorizmu (2005)
Dohovor Rady Európy o činnosti proti obchodovaniu s ľuďmi (2005)
Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z
trestnej činnosti a financovaní terorizmu (2005)

Slovenská republika a Rada Európy
 
SR v Rade Európy
Slovenská republika sa stala členom Rady Európy dňa 30. júna 1993. Členstvom v RE sa otvorili pre Slovensko nové možnosti účasti na riešení spoločných politických problémov Európy, ako aj nové možnosti a formy právnej spolupráce.
 
Ľudské práva
Slovensko je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ľudských právach (publikovaný pod č. 209/1992 Zb. a č. 102/1999 Z. z.) a uznalo právo na individuálnu sťažnosť pred Európskym súdom pre ľudské práva.
 
Skočiť na začiatok stránky