Otázky doručené k výzve

Aké sú finančné pravidlá pre túto výzvu? Čo všetko je možné zo zdrojov financovať? (napr. mzdy, cestovné náklady, pozývanie zahraničných hosti, študijnú literatúru v cudzom jazyku a pod.)
Uvedené položky možno financovať. Informácia o financovaní je uvedená vo výzve v častiVšeobecné podmienky.

Súčasťou formulára je Personálna matica, ktorá obsahuje pozície v projekte. Ide o štandardizované pozície, to znamená manažér, výskumný pracovník, technický pracovník a administratívny pracovník?
Áno, je možné uvádzať pozície týmto spôsobom, resp. odporúčame pozície pomenovať takým spôsobom, ktorý najlepšie vystihne obsah a zámer projektu. 

Stačí pri personálnej matici uviesť pozície v projekte a príslušný opis pracovnej náplne, alebo sa požaduje aj menný zoznam?
Menný zoznam sa nepožaduje.

V rámci výzvy sú podporované aktivity ako napr. zabezpečenie pobytov hosťujúcich odborníkov z vysokých škôl v zahraničí a zároveň zlepšenie pripravenosti domácich VŠ učiteľov na pôsobenie v medzinárodnom prostredí. Je teda možné aj realizovanie zahraničných pracovných ciest našich VŠ učiteľov? (Keďže nie sú povolené zahraničné študijné pobyty, môžeme to chápať, že učitelia sa môžu zúčastniť napr. niekoľkodňového prednáškového pobytu v zahraničí?)
Zahraničné pracovné cesty pracovníkov žiadateľa o poskytnutie dotácie sú možné.

Výška dotácie na jedného žiadateľa a jeden kalendárny rok je stanovená na max. 130 000€. Chápe sa táto suma bez spolufinancovania žiadateľa?
Vo výške dotácie nie sú zahrnuté vlastné zdroje žiadateľa. Výška spoluúčasti žiadateľa je najmenej 15% z rozpočtu projektu.

Sú stanovené nejaké povinné požiadavky týkajúce sa publicity projektu?
Špeciálne požiadavky na publicitu nie sú stanovené.

V elektronickom formulári v komentári k rozpočtu sa hovorí o financovaní položiek z dotácie a financovaní položiek z vlastných zdrojov, bude sa pri zúčtovaní projektu toto financovanie rozdeľovať?
Bude sa prihliadať najmä na účelné použitie vlastných a cudzích zdrojov.

Pri podaní žiadosti budú potrebné aj formálne doklady, ako je napr. výpis z registra trestov, menovací dekrét štatutárneho orgánu a pod.?
Formálne doklady, ktoré uvádzate, nie sú potrebné.

Vo výzve sa píše, že projekt je možné podať len jeden z každej univerzity. Aj kontaktná osoba sa predpokladá jedna. Nakoľko môže nastať prípad, že fakulty budú mať záujem o rôzne problematiky, resp. riešenie projektu, ale „iným smerom“, ako potom bude vyzerať prihláška? Budú sa spočítavať napr. ukazovatele? Alebo budú jednotlivé polia (aktivity, merateľné ukazovatele , výstupy...) popísané postupne pre jednotlivé celky samostatne?
Nakoľko vnímame vysokú školu ako právnickú osobu s jedným štatutárom, rektorom, v rámci výzvy očakávame jednu žiadosť za vysokú školu. Predložený projekt sa môže skladať z čiastkových projektov alebo skupín aktivít, ktoré môžu byť pomerne nezávisle od seba – týmto spôsobom je možné do jednej žiadosti zapracovať rôznorodé plány fakúlt. Merateľné ukazovatele je možné uviesť jednotlivo pre jednotlivé aktivity – pole opis merateľného ukazovateľa umožňuje uviesť vzťah medzi ukazovateľom a aktivitou alebo čiastkovou aktivitou.

Musia byť všetci odborní zamestnanci domácej vysokej školy, ktorí sa v rámci prípravy nových študijných programov zúčastnia pracovnej cesty v zahraničí, zahrnutí v personálnej matici?
Odporúčame zamestnancov uviesť v personálnej matici. Nie je potrebné ich uvádzať menovite.

Ako je to u zahraničných odborníkov, ktorí prídu k nám? Máme tiež s nim počítať v rámci danej aktivity v personálnej matici? Alebo ich pracovné cesty k nám možno rozpočtovať len do zahraničných pracovných ciest? A potom vyúčtovať a zdôvodniť prínos ich cesty k nám?
V prípade zahraničných odborníkov, ktorí sa priamo zúčastňujú na realizácii aktivity, resp. majú podstatný podiel na výstupoch projektu, ich odporúčame uviesť v personálnej matici. 

Pri zabezpečení pobytov hosťujúcich odborníkov z VŠ v zahraničí – môžeme s nimi uzatvoriť napr. dohodu o vykonaní práce na určitú sumu plus vyplatiť im cestovné, ubytovanie a stravné? Alebo sa zabezpečenie pobytu týka len cestovného, stravného a ubytovania bez možnosti ďalších finančných náhrad?
Oba uvedené prístupy považujeme za možné. Najmä v prípade dlhodobejšieho pobytu je možné predpokladať, že aj uzavretie určitej zmluvy s finančnou náhradou bude primerané, resp. potrebné.

Je potrebné hosťujúcich pedagógov tiež zaradiť do personálnej matice? Predpokladáme, že by tam mali byť iba interní zamestnanci VŠVU, ktorí sa budú na projekte podieľať.
Áno, hosťujúcich pedagógov je možné zaradiť do personálnej matice, pochopiteľne nie menovite. Postačuje uviesť plánovaný počet pracovných hodín.

Je možné, aby bolo v rámci tohto projektu podporené aj zlepšenie pripravenosti administratívnych, nielen pedagogických zamestnancov na pôsobenie v medzinárodnom prostredí? Konkrétne, je možné z dotácie financovať napr. jazykový kurz (výučba vlastnými pedagógmi našej univerzity alebo vyslanie zamestnancov na jazykový kurz do zahraničia) pre skupinu administratívnych zamestnancov našej univerzity, ktorí najčastejšie prichádzajú do kontaktu so zahraničnými študentmi a hosťujúcimi pracovníkmi pri ich pobyte a štúdiu na našej pôde, príp. sa tiež zapájajú (alebo by sa chceli zapájať) do riešenia medzinárodných projektov?
Výzva je primárne zameraná na skvalitňovanie vysokoškolského vzdelávania a len v minimálnom rozsahu sa predpokladalo skvalitňovanie ďalších služieb pre študentov, ako napríklad administratívnych výkonov.
 
Môže byť v rámci výzvy financované verejné obstarávanie na tlač výstupov z projektu? Ako podrobne musí byť verejné obstarávanie uvedené v podpoložkách v rozpočte projektu? Je potrebné uviesť zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie v personálnej matici?
Súčasťou projektu môže byť aj verejné obstarávanie na tlač výstupov. Zaradenie pracovníka verejného obstarávania do personálnej matice by sme považovali za primerané, ak jeho výkony budú kľúčové pre dosiahnutie cieľa projektu.

Môže byť z rozpočtu projektu určená časť financií aj na platy zahraničných odborných pracovníkov z Českej republiky?
Súčasťou rozpočtu projektu môžu byť aj mzdové náklady na zahraničných odborných pracovníkov, najmä ak sa tým dosiahne priamy príspevok k zvyšovaniu kvality vzdelávania, resp. prepojenie na ciele projektu v súlade s výzvou.

Sú stanovené limity (okrem 15% spolufinancovania) v rozpočte projektu, ak áno aké? Sú limity na mzdové výdavky? Služby? Bežné výdavky?
Špecifické limity, okrem tých explicitne uvedených vo výzve, nie sú stanovené.

V prípade témy príprava nových alebo inovácia existujúcich študijných programov poskytovaných v cudzích jazykoch, je obmedzenie v počte alebo druhu cudzieho jazyka?
Nie sú stanovené obmedzenia ohľadne cudzieho jazyka.

Sú oprávnené výdavky na mobilitu v prípade pedagogických pracovníkov, napr. kt. sa budú podieľať na výučbe v rámci podporovanej témy?
Financovanie zahraničných pracovných pobytov vysokoškolských učiteľov je možné. Predpokladajú sa pobyty, ktoré majú priamy súvis a prínos pre zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie. 

Je obmedzenie (napr. obmedzenie krajiny) v prípade, že pôjde o spoluprácu so zahraničnou vysokou školou? Aké? Budú v žiadosti uvádzané ako spolupracujúce VŠ?
Nie sú stanovené obmedzenia ohľadne spolupracujúcich vysokých škôl zo zahraničia.

Sú stanovené merateľné ukazovatele, alebo si ich stanovuje výlučne žiadateľ?
Merateľné ukazovatele stanovuje žiadateľ.

Je možné vlastné spolufinancovanie zabezpečiť formou mzdových prostriedkov vlastných pedagógov vysokej školy, kt. sa budú podieľať na realizácii aktivít projektu?
Ak vysoká škola formou odmien navyše nad rámec bežnej mzdy ohodnotí výkony učiteľov, ktoré realizujú v rámci projektu, je možné tieto odmeny akceptovať ako spolufinancovanie.

Je potrebné do rozpočtu zahrnúť réžiu? Ak áno, maximálne do akej výšky?
Réžiu je možné zahrnúť do paušálnych výdavkov. Prijímateľ dotácie je oprávnený 10 % z dotácie uplatniť ako paušálne výdavky.

Je potrebné aj pre mzdy zahraničných pracovníkov plánovať odvody do poisťovní? Ak áno, v akej výške?  
Je na vysokej škole, aby si zvážila postup plánovania nákladov zahraničných účastníkov.

Je cestovné obmedzené z hľadiska triedy?
Predpokladá sa úhrada cestovného v druhej, resp. bežnej alebo ekonomickej triede.

Je možné do nákladov zahrnúť vstupné na kultúrne aktivity pre hostí alebo krátky kúpeľný pobyt?
Do nákladov nie je možné zahrnúť uvedené aktivity.

Môžu mať náklady charakter investície (napr. výkonný mobilný dataprojektor)?
Podľa podmienok výzvy dotáciu nie je možné poskytnúť na kapitálové výdavky. Dotácia je určená na bežné výdavky.


Je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum doručenia žiadosti na ministerstvo?
Rozhodujúce je podanie žiadosti elektronicky prostredníctvom portálu vysokých škôl do polnoci 15. decembra 2016.

Vo výzve sa uvádza: „Pri zostavovaní rozpočtu, použití dotácie a vyúčtovaní bude prijímateľ dotácie oprávnený 10 % z dotácie uplatniť ako paušálne výdavky.“ Mohli by ste uviesť konkrétne príklady paušálnych výdavkov oprávnených na financovanie a uviesť formu ich vyúčtovania?
Použitie paušálnych výdavkov nie je potrebné vyúčtovať alebo preukázať. Predpokladajú sa napríklad režijné výdavky. 

Akým obdobím treba zadefinovať obdobie udržateľnosti riešenia projektu, počas ktorého bude sledované využívanie výsledkov dosiahnutých v rámci projektu?
 
Predpokladá sa podľa povahy aktivít stanovenie udržateľnosti týchto aktivít (cca. 1-5 rokov).
 
Ako postupovať pri zadávaní 10% paušálnych výdavkov? Do týchto výdavkov môžeme započítať aj mzdy spojené s administratívou?
Paušálne výdavky vo výške 10% počíta formulár automaticky. Tieto výdavky nie je potrebné vyúčtovať ani preukazovať. Môžu z nich byť pokryté uvedené mzdy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku