17.09.2021 - USMERNENIE č. 1 pre žiadateľa k vyzvaniu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre NP Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni ZŠ vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje vydalo USMERNENIE č. 1 pre žiadateľa k vyzvaniu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranému na pripravenosť na dištančnú/hybridnú výučbu, sanáciu rizikových skupín ohrozených školským neúspechom a koordinovanú digitálnu transformáciu škôl pre národný projekt s názvom Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania.

Cieľom zmeny č. 1 vyzvania je optimalizácia časového priestoru na predloženie ŽoNFP.

Usmernením č. 1 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o EŠIF mení formálne náležitosti vyzvania a mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky