Aktuality

 • 20.01.2020 - Oznámenie o vyhlásení 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“
 • 20.01.2020 - Oznámenie o vyhlásení 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“
 • 20.01.2020 - Oznámenie o vyhlásení 4. a 5. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“
 • 20.01.2020 - Oznámenie o vyhlásení 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom „Vysoká škola pre prax“
 • Rezort školstva umožňuje Odborné hodnotenie mimo priestorov SO, tzv. dištančné hodnotenie
 • 02. 01. 2020 – USMERNENIE č. 1 k výzve „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01.
 • Oznam pre členov, pozorovateľov a partnerov Komisie pri MV OP Ľudské zdroje pre PO 1 Vzdelávanie
 • Oznámenie o vyhlásení 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“
 • Oznámenie o vyhlásení 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov““
 • Sekcia štrukturálnych fondov EÚ hľadá kolegov na výpomoc
 • Správa o stave prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ÚSPEŠNÝCH PRIJÍMATEĽOV VÝZIEV "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť na základnej škole" a "Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu" v Bratislave
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ÚSPEŠNÝCH PRIJÍMATEĽOV VÝZVY V ZŠ ÚSPEŠNEJŠÍ II. V BRATISLAVE
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE "PREPOJENIE STREDOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA S PRAXOU" V BRATISLAVE
 • 15. 08. 2019 OZNAM - Sledovanie záznamu z informačných seminárov k výzvam
 • 12. 07. 2019 - OZNAM k výzve " Vysoká škola pre prax OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 – 1. hodnotiace kolo"
 • Ministerstvo školstva pristúpi k predĺženiu dátumu uzávierky 2. hodnotiacieho kola vo výzve Vysoká škola pre prax
 • USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
 • INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE PRIJÍMATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU ČITATEĽSKEJ, MATEMATICKEJ A PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.1
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,V základnej škole úspešnejší II.“ po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1
 • Oznam o uzavretí výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF a o vyhlásení novej výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostried
 • Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 s názvom „V základnej škole úspešnejší“
 • Oznam o uzatvorení výzvy s kódom PO1/2016/DOP/1.4.1-01 pod názvom NedisKVALIFIKUJ SA
 • Informačný seminár k výzve ČITATEĽSKÁ, MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V ZŠ V ŽILINE
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE ČITATEĽSKÁ, MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V ZŠ V PREŠOVE
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE ČITATEĽSKÁ, MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V ZŠ V BANSKEJ BYSTRICI
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE ČITATEĽSKÁ, MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V ZŠ V BRATISLAVE
 • 18. 05. 2018 - USMERNENIE č. 7 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • Výzva ESIF IDEA HACK - predkladanie námetov na zlepšenie systému implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • 1 2 3 »
  HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku