Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Programové dokumenty

Operačný program Výskum a vývoj predstavuje programový dokument, na základe ktorého je v programovom období 2007 - 2013 poskytovaná podpora na aktivity výskumu a vývoja a na infraštruktúru vysokých škôl. Z geografického hľadiska pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

Pôvodný Operačný program Výskum a vývoj bol oficiálne schválený Európskou komisiou 28. novembra 2007.  Revidovaný Operačný program Výskum a vývoj, t. j. verzia 2.0, bol schválený Európskou komisiou 8. novembra 2011. Ďalšia revízia Operačného programu Výskum a vývoj, t. j. verzia 3.0, bola schválená Európskou komisiou 24. novembra 2015. Aktuálna verzia Operačného programu Výskum a vývoj sa nachádza v prílohe. Predchádzajúce verzie nájdete v archíve.
 

Programový manuál operačného programu Výskum a vývoj je dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre OP výskum a vývoj, ktorý obsahuje podrobný popis jednotlivých opatrení. Aktuálna verzia programového manuálu sa nachádza v prílohe.

  • Archív - programové dokumenty
  • Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku