Navigácia

16.1. 2019 - USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje upravuje lehoty na vydanie rozhodnutia o NFP v súlade so schválenou aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 7 a zosúladenie so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a zníženie administratívnej záťaže pre žiadateľa doplnením integrácie pre register trestov fyzických osôb.

Usmernením č. 1 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky