Navigácia

Rok 2016

V septembri 2016 poskytne MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice prvouky v slovenskom jazyku základným školám, špeciálnym triedam ZŠ, špeciálnym ZŠ pre žiakov druhého ročníka so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) a so všeobecným intelektovým nadaním podľa:
  1.  počtu žiakov prvého ročníka  ZŠ, ŠZŠ v školskom roku 2015/2016 (použité  boli údaje zo štatistických výkazov zo septembra 2015 od CVTI) a
  2. výšky príspevku 3,3 € na žiaka

V júli 2016 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice prvouky pre druhý ročník základných škôl podľa:
 

  1. počtu žiakov prvého ročníka základných škôl v školskom roku 2015/2016 (použité  boli údaje zo štatistických výkazov zo septembra 2015 od CVTI) a
  2. výšky príspevku: 3,3 € pre učebnicu v slovenskom jazyku na žiaka
                               5,5 € pre učebnicu v maďarskom jazyku na žiaka.

 
Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc prvouky uvedených v zozname, zverejnenom na  https://edicnyportal.iedu.sk/dokumenty/ZU_prispevok_20160819.pdf
 
 
V apríli 2016 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice základným školám pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), základným školám pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, gymnáziám s osemročným vzdelávacím programom pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a pre žiakov osemročných športových gymnázií podľa:
 
1.   počtu žiakov šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), žiakov šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka  základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, žiakov prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a žiakov prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka osemročných športových gymnázií v školskom roku 2015/2016 (použité budú údaje zo štatistických výkazov zo septembra 2015 od CVTI) a
2.   výšky príspevku  11 €  na žiaka.


marci 2016 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice základným školám a gymnáziám s osemročným vzdelávacím programom podľa:
 

1. počtu žiakov šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka  základných škôl a prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2015/2016 (použité budú údaje zo štatistických výkazov zo septembra 2015 od CVTI) a
2. výšky príspevku  11 €  na žiaka.

Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na https://edicnyportal.iedu.sk/dokumenty/zu_prispevok_02_03_2016.pdf.
 
Nevyčerpané finančné prostriedky je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 5. decembra 2016 na účet poskytovateľa. Pri vrátení finančných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s usmernením príslušného odboru školstva Okresného úradu k vráteniu nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2016.

VÚC nevyčerpané finančné prostriedky za svoje školy vráti na výdavkový účet poskytovateľa (MŠVVaŠ SR) s variabilným symbolom (1014) a v správe pre prijímateľa, k skratke samosprávneho kraja,  uvedie „vratka príspevku na učebnice“. Súčasne s odoslaním platby je potrebné zaslať avízo o odoslanej platbe na oddelenie učtárne a styku so Štátnou pokladnicou MŠVVaŠ SR.
 
Prípadné otázky súvisiace s príspevkom na učebnice je potrebné adresovať na oddelenie edičnej činnosti sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR – Mgr. Alexander Ryba: alexander.ryba@minedu.sk, tel. 02/59 374 374.
Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na učebnice je potrebné adresovať na príslušný Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky