» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na učebnice » Rok 2016 » Otázky a odpovede (aktualizované 27. 9. 2016)

Otázky a odpovede (aktualizované 27. 9. 2016)

1. Môže škola nakúpiť za príspevok na učebnice aj pracovné zošity, ktoré sú v ponuke distribútora k učebniciam uvedených v zozname zverejnenom ministerstvom?
Škola môže zakúpiť len učebnice uvedené v zozname. Ak nie je učebnica v zozname, škola nemôže z príspevku na učebnice zakúpiť inú učebnicu resp. pracovný zošit k učebnici.
 
2. Je možné nakúpiť z príspevku pre jeden ročník aj viaceré druhy učebníc zo zoznamu?
Áno. Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie učebníc uvedených v zozname.
 
3. Musí škola nakúpiť pre každý ročník učebnice za rovnakú cenu ako je príspevok?
Nemusí.  Finančné prostriedky poskytnuté na žiaka sú len spôsob, ktorým sa napočítali  finančné prostriedky na nákup učebníc.
 
4. Je potrebné pri nákupe učebníc dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní?
Pri nákupe učebníc je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
5. Čo má urobiť škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, cirkvi, okresného úradu v sídle kraja, prípadne súkromného zriaďovateľa ak nepoužije všetky finančné prostriedky, ktoré dostala formou príspevku na učebnice?
Príspevok na učebnice je účelovo určený, to znamená škola ho môže použiť len na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na webovom sídle MŠVVaŠ SR.  V prípade, že škola neminie všetky finančné prostriedky na nákup učebníc uvedených v zozname, nevyčerpané finančné prostriedky je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 5. decembra 2016 na účet poskytovateľa. Pri vrátení finančných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s usmernením príslušného odboru školstva Okresného úradu k vráteniu nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2016, t.j. nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na výdavkový účet MV SR s príslušným variabilným symbolom a v správe pre prijímateľa k skratke poskytovateľa (napr. OŠ TN) uviesť „vratka príspevku na učebnice“.  Súčasne s odoslaním platby je potrebné zaslať avízo o odoslanej platbe na odbor účtovníctva sekcie ekonomiky MV SR a kópiu odboru školstva príslušného Okresného úradu.
 
6. Ako bude postupovať pri vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov škola v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC?
Škola vráti nevyčerpané finančné prostriedky svojmu zriaďovateľovi. VÚC ich najneskôr do 5. decembra vráti na výdavkový účet poskytovateľa (MŠVVaŠ SR) s variabilným symbolom (1014) a v správe pre prijímateľa k skratke samosprávneho kraja  uvedie „vratka príspevku na učebnice“. Súčasne s odoslaním platby je potrebné zaslať avízo o odoslanej platbe na oddelenie učtárne a styku so Štátnou pokladnicou MŠVVaŠ SR.
 
 7. V prípade, že škola už zakúpila učebnice uvedené v zozname učebníc na webovej stránke MŠVVaŠ SR, môže si z príspevku na učebnice zrefundovať finančné prostriedky, ktoré  už za učebnice uhradila?
Úhrada (refundácia) predtým vynaložených výdavkov z  príspevku na učebnice je možná len v  tom istom rozpočtovom roku.  To znamená, refundovať možno len výdavky na učebnice zo zoznamu, ktoré boli uhradené v roku 2016.
 
8. Týka sa príspevok na učebnice aj žiakov vzdelávaných v špeciálnych výchovných zariadeniach a v školách pri zdravotníckych zariadeniach?
MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice pre žiakov vzdelávaných v špeciálnych výchovných zariadeniach a v školách pri zdravotníckych zariadeniach neposkytuje. Príspevok sa poskytuje len kmeňovým školám žiakov, do ktorých boli prijatí pred ich zaradením na vzdelávanie v špeciálnom výchovnom zariadení (diagnostickom centre, reedukačnom centre, v liečebno-výchovnom sanatóriu) alebo v zdravotníckom zariadení.