15.4.2019 USMERNENIE č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Usmernenie č. 4, ktorého cieľom zmeny je zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z 11 200 000 EUR (z toho 10 700 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 500 000 EUR pre viac rozvinutý región) na 11 232 086 EUR (z toho 10 700 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 532 086 EUR pre viac rozvinutý región).

Dôvodom vykonania zmeny je vysoký záujem potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP.


Usmernením č. 4 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.


HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku