Navigácia

Publicita

"Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov".

Cieľom informovania a publicity o pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ je zvyšovanie povedomia a prehľadnosti, pokiaľ ide o činnosti Európskej únie, tak, aby sa vytvoril ucelený obraz o príslušnej pomoci vo všetkých členských štátoch EÚ. Informovanie a publicita zabezpečujú informácie o možnostiach pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. Každý riadiaci orgán zabezpečuje publicitu príslušného operačného programu prostredníctvom Komunikačného akčného plánu. Povinnosti prijímateľa v oblasti publicity sú definované v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Na stiahnutie: Prezentácia z Národnej konferencie „Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ (Bratislava, 27. november 2007).

Komunikačný plán je strategický dokument, ktorý definuje opatrenia v oblasti informačných aktivít a publicity štrukturálnych fondov. Tieto opatrenia majú zabezpečiť včasné šírenie informácií na podporu efektívneho využívania finančnej pomoci z Európskej únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo na obdobie rokov 2007-2013 spoločný komunikačný plán pre OP Vzdelávanie aj OP Výskum a vývoj, ktorý bol 5. mája 2008 schválený Európskou komisiou.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky