15.3. 2019 - USMERNENIE č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.

Cieľom zmeny č. 6 výzvy s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole je zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Dôvodom vykonania zmeny je vysoký záujem potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP.

 

Usmernením č. 6 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku