15.3. 2019 - USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods.  7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení časový harmonogram konania o ŽoNFP a upravuje termíny uzavretia hodnotiacich kôl v súlade so schválenou aktualizáciou Systému riadenia EŠIF. Cieľom zmeny č. 2 k výzve „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“  je optimalizácia časového priestoru pre žiadateľov na predkladanie žiadosti o NFP.

Usmernením č. 2 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku