Výročné správy

Schválenie Výročnej správy o vykonávaní OPV za rok 2014

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2014 bola Európskej komisii predložená na schválenie dňa 30. júna 2015 (po schválení členmi Monitorovacieho výboru pre OPV na 9. riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPV dňa 22. júna 2015).

Európska komisia listom zo dňa 18. novembra 2015 Výročnú správu o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2014 schválila.

Dokument obsahuje údaje o implementácii OPV dosiahnuté na úrovni prioritných osí v monitorovacích a finančných ukazovateľoch. Správa takisto obsahuje informáciu o príspevku plnenia OPV k horizontálnym prioritám definovaným v NSRR na roky 2007-2013.

 

 

 

 

Skočiť na začiatok stránky