Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2015


Na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2015 sa dňa 17. 9. 2015 uskutočnilo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rokovanie výberovej komisie.
 
Výberová komisia posudzovala v oblastiach:
A) Podpora mimoškolských aktivít zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl a stredných škôl – 23 žiadostí,
B) Vytvorenie a distribúcia hudobných učebných pomôcok pre materské školy – 10 žiadostí,
C) Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí so zameraním na sociálnu inklúziu/integráciu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – 6 žiadostí.
 
Podrobnosti sa nachádzajú v prílohách č. 1 a č. 2.
Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu medzirezortnej komisie.

Súbor typu pdf Príloha č. 1

Súbor typu pdf Príloha č. 2


     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania.
     Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na podporu:
a) mimoškolských aktivít zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných  škôl a stredných škôl,
b) na vytvorenie a distribúciu hudobných učebných pomôcok pre materské školy,
c) na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí so zameraním na sociálnu inklúziu/integráciu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 9 výzvy písomne (vrátane príloh) na formulári s názvom „Žiadosť“ s označením na obálke:
A)     „Obnova výchovy a vzdelávania - A“
B)    „Obnova výchovy a vzdelávania – B“   
C)    „Obnova výchovy a vzdelávania - C“
Podrobnosti k jednotlivým aktivitám sa nachádzajú vo výzve.
 
     Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava

     Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 21. augusta 2015 do 24.00 h.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku