Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

14.05.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-4

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“.

Kód priameho zadania:  OPV/K/RKZ/NP/2008-4
Oprávnený žiadateľ: Ústav informácií a prognóz školstva

Dátum uzávierky priameho zadania je 14. júla 2008.

Riadiaci orgán resp. ÚIPŠ do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku