Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Aktuality

Rezort školstva zverejnil metodickú pomôcku pre žiadateľov o NFP

11.10.2019 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom síd…

Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

19.09.2019 -      Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu systémovej vere…

Súťaž pre študentov stredných škôl - vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)

10.09.2019 -      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetenci…

Stredné školy môžu s pomocou eurofondov zlepšiť svoje prepojenie s praxou

04.09.2019 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje výzvu na predkladanie projektov určenú pre stredné školy na po…

Rezort školstva zverejnil vyzvanie národného projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania na školách – ministerstvo uľahčuje spôsob na získanie asistenta učiteľa pre školy

23.08.2019 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 23. augusta 2019  vyzvanie pre Národ…

Firmy majú posledné dni na zapojenie sa do piatich výziev na výskumno-vývojové centrá

22.08.2019 -      Ešte do 30. augusta 2019 majú firmy a podniky možnosť predkladať svoje projekty v rámci piatich výziev zameraných na strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá. Na tieto výzvy je z opera…

Rezort školstva prinesie online prenosy z informačných seminárov pre žiadateľov z OP Ľudské zdroje

01.08.2019 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pokračuje v poskytovaní transparentných a dostupných  informácií pre potenciálnych žiadateľov operačného programu Ľudské zdroje, prioritnej osi…

Predkladanie dopytovo-orientovaných projektov pre mimovládne/neziskové organizácie

26.07.2019 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov pre mimovládne/neziskové organizácie „Podpora zlepšovania študijných výsledkov…

Aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia môžu byť úspešné

17.06.2019 -      Slabá dochádzka a nízka školská úspešnosť. To sú spoločné menovatele, ktoré sprevádzajú žiakov, spravidla zo sociálne znevýhodneného prostredia (resp. marginalizovaných rómskych komunít) po…

Ministerstvo školstva vyhlásilo posledné hodnotiace kolo vo výzve ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.“

06.06.2019 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo Usmernením č. 3 posledné - 5. hodnoti…
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku