Informácia o hodnotení a výbere žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVV a Š SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2014

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2014 sa dňa 4. 6. 2014 uskutočnilo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rokovanie medzirezortnej komisie. Medzirezortná komisia rokovala v nasledujúcom zložení:

  • Ing. Ondrej Divinský- predseda
  • Ing. Monika Révayová – podpredseda
  • PaedDr. Ján Palkovič - tajomník
  • Ing. Jaroslav Grešo – člen
  • Ing. Milan Troška- člen
  • kpt. Ing. Marián Beňo - člen
Medzirezortná komisia posudzovala 37 žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré boli predložené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vyhlásené podmienky splnilo 35 žiadateľov, ktorým boli rozdelené finančné prostriedky vo výške 170 000 EUR. Podrobnosti sa nachádzajú v prílohách 1 a 2.

Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu medzirezortnej komisie.

formát pdf Príloha č. 1
formát pdf Príloha č. 2

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 11. apríla 2014 Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách (ďalej len „DDI“) na rok 2014. Finančné prostriedky sa neposkytujú na výstavbu DDI.

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom (prevádzkovateľom DDI) podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Napríklad za školské zariadenia podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré prevádzkujú DDI, predkladajú žiadosti o poskytnutie dotácie ich zriaďovatelia podľa § 6c ods. 2 písm. a).

Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVV a Š SR najneskôr do 9. mája 2014.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku