Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov PROTIDROGOVÁ PREVENCIA 2014

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu PROTIDROGOVÁ PREVENCIA 2014 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) v stanovenom termíne predložených odbormi školstva príslušných okresných úradov v sídle krajov (ďalej len „OŠ“) spolu 18 projektov.

Z podaných projektov komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov na svojom zasadnutí vyradila dva projekty z dôvodu neoprávnenosti žiadateľa a štyri projekty pre formálne nedostatky (chýbajúce potvrdenie/podpisy a pečiatky zriaďovateľa, chýbajúca povinná príloha vo forme rozpisu finančných prostriedkov).

Komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov následne navrhla 10 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov pre projekty realizátorov v oblasti protidrogovej prevencie, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v priloženej tabuľke - Zoznam vybraných projektov PROTIDROGOVÁ PREVENCIA 2014.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného OŠ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Realizátor projektu je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

Realizátori projektov umožnia členom komisie priebežne sa oboznamovať s realizáciou projektov a prípadne aj pošlú pozvánky na realizované aktivity predsedníčke komisie pre výber a hodnotenie rozvojových projektov PROTIDROGOVÁ PREVENCIA 2014 PhDr. Eve Tomkovej na adresu sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

formát pdf Zoznam vybraných projektov

Protidrogová prevencia 2014 - Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2014 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2014“.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 písm. j) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Žiadosť predkladá obvodný úrad v sídle kraja za centrá výchovnej a psychologickej prevencie a špeciálne výchovné zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle centrum výchovnej a psychologickej prevencie a špeciálne výchovné zariadenie obvodnému úradu v sídle kraja, odboru školstva

do 5. mája 2014.

Odbor školstva príslušného obvodného úradu v sídle kraja predloží žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote

do 16. mája 2014.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku