ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“

V rámci výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) odbormi školstva príslušných okresných úradov v sídle krajov (ďalej len „OÚ - OŠ“) predložených spolu 33 projektov s požiadavkou 89 382 € na ich realizáciu.

Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“ na rok 2014 navrhla na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR podporiť 23 projektov s celkovou požiadavkou 63 578 €. Schválený zoznam žiadateľov a výšku pridelených prostriedkov uvádzame v tabuľke.

Najčastejším nedostatkom nepodporených projektov bolo nedodržanie rozpočtových pravidiel uvedených vo výzve, vysoké požiadavky na režijné náklady a neprimeranosť objemu žiadaných finančných prostriedkov vzhľadom na využiteľnosť a cieľ projektu.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom z ministerstva prostredníctvom príslušného OÚ - OŠ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Zariadenie, ktorému boli pridelené finančné prostriedky, ich môže použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

formát pdf Zoznam vybraných projektov


Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2014 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva.

Oblasťou podpory je v roku 2014 metodické usmerňovanie činností školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach, vrátane materiálno-technického vybavenia, kariérne a výchovné poradenstvo, skvalitnenie zabezpečovania ranej (včasnej) starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, organizovanie školiacich pracovných stretnutí, zameraných na odovzdanie odborných informácií a poznatkov pre prax a organizovanie diskusných fór, okrúhlych stolov so zameraním na podporu osvety o činnosti centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centra špeciálno-pedagogického poradenstva a skvalitnenia prechodu detí z materskej školy do základnej školy.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu zašle školské poradenské zariadenie príslušnému okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva, ktorý je jeho zriaďovateľom, s označením na obálke „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“ v termíne do

15. apríla 2014.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku