Vyhlásenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt ZDRAVIE NA TANIERI 2014

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2014 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 16 projektov s požiadavkou 40 097,-€ na ich realizáciu.

Z podaných projektov medzirezortná komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 7 projektov na pridelenie účelových dotácií, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke Zoznam vybraných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2014.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom rozpočtovým opatrením prostredníctvom príslušných okresných úradov. Škola, ktorej súčasťou je zariadenie školského stravovania je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z..

formát pdf Zoznam vybraných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2014
formát pdf Zoznam vyradených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2014

VÝZVA NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU NA OBLASŤ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU ZDRAVIE NA TANIERI 2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2014 na rozvojový projekt Zdravie na tanieri 2014. Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zariadenia školského stravovania, ktoré sú súčasťou školy alebo školského zariadenia alebo spojenej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov.

Cieľom podpory je najmä

  • realizácia aktivít na podporu prevencie obezity a pohybových aktivít,
  • podpora Celospoločenských programov podpory zdravia,
  • motivácia žiakov k zmene životného štýlu, stravovacích návykov a k správnemu pitnému režimu,
  • podpora projektu Propagácia MSN a jedál medzinárodnej kuchyne 2014
  • podpora osobitného systému stravovania a stravovania športovcov a pitného režimu,
  • modernizácia technológií.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je

20. apríla 2014.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku