12. 7. 2018 - USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods.  7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku  v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.
 
Usmernením č. 3 sa  optimalizuje časový priestor pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadateľia sa informujú o nových termínoch uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Zároveň v posledný deň predkladania ŽoNFP poskytovateľ umožňuje predložiť ŽoNFP aj mimo uvedených úradných hodín.HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku