ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR „Na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2013“

V súlade s Výzvou na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2013 bolo sekcii regionálneho školstva doručených 7 žiadostí. Jednotlivé žiadosti posúdila 5 členná komisia zložená v súlade s ustanovením § 6c ods. 10 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade Čl. 3 ods. 3 Štatútu komisie na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania (ďalej len „štatút“). Komisia posudzovala žiadosti v súlade s Čl. 6 štatútu.

formát pdf ZOZNAM ŽIADATEĽOV, KTORÝM BOLA SCHVÁLENÁ DOTÁCIA NA OBNOVU VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NA ROK 2013
formát pdf ZOZNAM NEZARADENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBNOVU VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NA ROK 2013
formát pdf ZOZNAM ZAMIETNUTÝCH ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBNOVU VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NA ROK 2013
 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2013“


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2013 na poskytnutie dotácie pre oblasť výchovy a vzdelávania. Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov z oblasti kultúry, histórie, geografie, prírodovedných a technických odborov s možným využitím v edukačnom procese. Výstupom bude spracovaný výukový program na edukačný proces v prírodovedných (napr. dejepis, geografia) a odborných (napr. technického zamerania) predmetoch.

Účelové dotácie poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl alebo školských zariadení a podieľajú sa na obnove výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 13.jún 2013.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku