Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2013 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení (ďalej len „odborných časopisov“). Dotácie sa poskytujú v oblasti podľa § 6c ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Cieľom poskytnutia dotácie je podpora odborných časopisov, zameraných na odbornú pomoc zamestnancom materských škôl, základných škôl a stredných škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení s prihliadnutím na vzťah pedagóg, rodič, žiak, doplnenie nových poznatkov pre schválené učebné osnovy vyučovaných predmetov, zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov (nie len uvádzanie nových a novelizovaných právnych predpisov a publikačnú činnosť) a informácie, zamerané na výchovno-vzdelávaciu činnosť v škole a školskom zariadení.

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Konečný termín predloženia žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je

25. apríl 2013.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku