Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku, ktorý je spoločným monitorovacím výborom pre tri operačné programy (OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Informatizácia spoločnosti), schválil na svojom prvom zasadnutí hodnotiace a výberové kritériá pre jednotlivé operačné programy, ako aj programové manuály (pdf) jednotlivých operačných programov.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku