Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

09.03.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/ NP/2012-1 "Rozvoj školy autoevalváciou"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Rozvoj školy autoevalváciou".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/ NP/2012-1


Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 7.jún 2012


Riadiaci orgán resp. Metodicko-pedagogické centrum do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku