08.06.2021 - USMERNENIE č. 1 pre žiadateľa k vyzvaniu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

Cieľom zmeny č. 1 k vyzvaniu na podporu vytvorenia predpokladov pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov implementáciou princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách je zvýšenie počtu zapojených škôl, v ktorých budú pôsobiť pedagogickí asistenti/asistenti učiteľa/členovia inkluzíveho tímu a tým zmierňovať dopad pandémie COVID-19 v školách.

Usmernením č. 1 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti vyzvania a mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky