06.06. 2019 - USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie vydalo USMERNENIE č.3  pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom  Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.
Cieľom zmeny č. 3 je optimalizácia časového priestoru pre žiadateľov na predkladanie žiadosti o NFP pridaním 5. hodnotiaceho kola a úprava popisu podmienky poskytnutia príspevku a zmena spôsobu overovania podmienky poskytnutia príspevku č. 8.  

Termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola  dňa 04.07.2019 zároveň predstavuje termín uzatvorenia výzvy.
Usmernením č. 3 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.


HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku