05.10.2016 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1-02 pre národný projekt Škola otvorená všetkým

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „Škola otvorená všetkým“.

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1-02

Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 31.12.2016

 

  • 2.12.2016 - USMERNENIE č. 1 pre žiadateľov k vyzvaniu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k národnému projektu Škola otvorená všetkým
  • Archív
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku