05.05.2017 - USMERNENIE č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 (ďalej len „výzva“) Usmernením č. 4 z dôvodu zvýšenia indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a posunu termínu uzavretia hodnotiaceho kola č. 2.

Usmernením č. 4 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku v súlade s § 6 zákona o príspevku z EŠIF.

Pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu:
15 000 000EUR

Nová indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu:

17 000 000EUR

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 9. 5. 2017 - sa mení na 26. 6. 2017


HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku