Navigácia

03.09.2020 - INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ VYZVANIA na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-01 pre národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje dňa 3. septembra 2020 zrušilo vyzvanie na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „vyzvanie“) s kódom OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-01 pre národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) zameraného na podporu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach.

MŠVVaŠ SR pristúpilo k zrušeniu vyzvania v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zrušenie vyzvania s kódom OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-01 je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 3. septembra 2020.

MŠVVaŠ SR bude následne na svojom webovom sídle www.minedu.sk informovať o vyhlásení nového vyzvania pre národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).

Adaptácia národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) na riešenie krízovej situácie a jej následkov v súvislosti s pandémiou COVID-19​

MŠVVŠ SR reaguje na potreby a príležitosti vo vzdelávaní, ktoré priniesla pandémia ochorenia COVID-19, s ktorou bolo spojené prerušenie vyučovania v školskom roku 2019/2020, úpravou národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Táto úprava si vyžaduje zrušenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) vyhláseného dňa 14.02.2020 s kódom OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-01 a zároveň vyhlásenie nového vyzvania pre daný národný projekt, a to z dôvodu nemožnosti doplnenia partnera do aktuálne vyhláseného vyzvania. V súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. je poskytovateľ povinný zrušiť vyzvanie v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Doplnenie partnera takúto zmenu predstavuje.

Nové vyzvanie umožní zapojenie Štátneho pedagogického ústavu SR ako partnera projektu, ktorý bude v rámci projektu realizovať činnosti (podaktivitu) zamerané na komplexnú podporu pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie​. Pôvodný obsahový rámec vyzvania sa nemení a jeho cieľom ostáva podpora profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach. S doplnením podaktivity súvisí navýšenie indikatívnej alokácie na vyzvanie, navýšenie však nepredstavuje viac ako 10 % pôvodnej indikatívnej alokácie zámeru národného projektu schváleného Komisiou pri Monitorovacom výbore pre OPĽZ pre prioritnú os Vzdelávanie.

 

Navrhnuté zmeny zvyšujú flexibilnosť a adresnosť aktivít, ale nemenia zásadným spôsobom podstatné údaje a parametre vo vzťahu k zámeru národnému projektu schválenému Komisiou dňa 11. októbra 2019. Po zapracovaní zmien bude aj naďalej obsahové zameranie, aktivity a výstupy/výsledky projektu v súlade so schváleným projektovým zámerom.

Skočiť na začiatok stránky