» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Verejné vysoké školy majú určené limity na externistov

Verejné vysoké školy majú určené limity na externistov

03.10.2007

     Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí prijala nariadenie o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme. Určené limity sa vzťahujú na prijímanie tých študentov do prvého ročníka, ktorí nebudú prijatí na bezplatné študijné programy.
    
Ministerstvo školstva SR pri určovaní limitov pre jednotlivé verejné vysoké školy zohľadňovalo poskytnuté dotácie v roku 2007, počet študentov, ekonomickú náročnosť jednotlivých študijných programov. O tom, ktoré poskytované študijné programy v externej forme zabezpečí bezplatne, rozhodne vysoká škola do 31. októbra.


Limity pre verejné vysoké školy na akademický rok 2008/2009

Vysoká škola

Limit v tis. Sk

Univerzita Komenského v Bratislave

40 873

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

10 003

Prešovská univerzita v Prešove

8 302

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

4 091

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

4 919

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

9 915

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

10 832

Trnavská univerzita v Trnave

6 005

Slovenská technická univerzita v Bratislave

28 989

Technická univerzita v Košiciach

17 101

Žilinská univerzita v Žiline

13 650

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

4 355

Ekonomická univerzita v Bratislave

9 789

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

10 784

Technická univerzita vo Zvolene 

5 497

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

3 654

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2 362

Akadémia umení v Banskej Bystrici 

1 662

Katolícka univerzita v Ružomberku

6 134

Univerzita J. Selyeho v Komárne

1 091

Bratislava 3. októbra 2007