V pondelok sa na stredných školách začnú ústne maturity

18.05.2007

     Ústnymi skúškami budú od pondelka pokračovať maturitné skúšky na stredných školách. Približne 64 tisíc maturantov bude preukazovať svoje vedomosti pred trojčlennými predmetovými komisiami. Gymnazisti budú opäť maturovať zo štyroch predmetov a pri záverečnom hodnotení sa znovu bude môcť prihliadať na výsledky žiaka počas celého štúdia.
    
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční od  pondelka 21. mája do piatka 8. júna 2007. Presné termíny si určujú stredné školy v spolupráci s krajským školskými úradmi.
     Žiak môže vykonať v jeden deň skúšku najviac z troch predmetov. Minimálne tak žiak môže maturovať dva dni, maximálne štyri. Z každého predmetu bude mať na výber minimálne 30 zadaní, každé z nich podľa predmetu a úrovne náročnosti obsahuje dve alebo tri úlohy. Na prípravu odpovede majú maturanti 15 až 30 minút podľa predmetu, na samotnú odpoveď rovnaký čas.
     Na výsledky externej časti maturitnej skúšky sa prihliada len v prípade, ak žiak zvládol ústnu formu internej časti z daného predmetu na známku 4.
     Žiak, ktorý úspešne zložil maturitnú skúšku, dostane vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky. Na vysvedčení je uvedené hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch externej časti maturitnej skúšky vrátane percentilu a všetkých foriem internej časti maturitnej skúšky. Na vysvedčení sa uvedie dátum konania poslednej časti maturitnej skúšky.

Bratislava 18. mája 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku