» Aktuality » Projekty protidrogovej prevencie podporí rezort školstva sumou 32 000 eur

Projekty protidrogovej prevencie podporí rezort školstva sumou 32 000 eur

11.04.2017
Projekty protidrogovej prevencie podporí rezort školstva sumou 32 000 eur
     Aj v tomto roku podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozvojové projekty zamerané na oblasť protidrogovej prevencie. Na tento účel vyčlenilo 32 000 eur. Prioritnou oblasťou podpory sú projekty zamerané na predchádzanie užívaniu omamných a psychotropných látok, prevenciu závislostí od psychoaktívnych látok a na podporu zdravého životného štýlu.
     O finančný príspevok na rozvojové projekty sa môžu uchádzať centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá a reedukačné centrá, pričom žiadosti za nich predkladá okresný úrad v sídle kraja ako ich zriaďovateľ.
     Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, resp. špeciálne výchovné zariadenie odboru školstva na okresnom úrade v sídle kraja  do 10. mája 2017.
      Maximálna výška finančného príspevku je určená na sumu 5 000 eur pre projekty s celoslovenskou pôsobnosťou a 3 000 eur v prípade projektov s miestnou či regionálnou pôsobnosťou. Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií na realizácii rozvojového projektu je najmenej 5 % z celkových nákladov na rozvojový projekt.
     Podrobné informácie o výzve nájdete na stránke https://www.minedu.sk/vyzvy-na-podavanie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-zverejnene-v-roku-2017/.

Ilustračné foto:TASR